Download

Meense wat göt 'r gebeure
Godde mit òs án de zwier
Kom toch 's buute die deure
Carnaval is toch wér hier
Hosse en springe drie daage
Zörge zólang án de kânt
Drie daag nie mér klage
Ien òs Knollelând

Refrein:
Carnaval is wér ien 't Knollelând
't Gaeft gén zier, zet òw zörge án de kânt
Mák dees drie daag nòw nie tot enne saaie vastentied
Want die zien weldra toch fertig ie 't verschiet

Zitte te knieze, te zevere
Ziede 't laeve kots muuj
Ziede te gier um te gaeve
Hedde wér 's 'n kwaoj buu
Lót òw gaon mit dees daage
Ze òw dat masker 's af
Lót òw wér verdraage
mák 't leave af

Refrein:
Carnaval is wér ien 't Knollelând
't Gaeft gén zier, zet òw zörge án de kânt
Mák dees drie daag nòw nie tot enne saaie vastentied
Want die zien weldra toch fertig ie 't verschiet
Want die zien weldra toch fertig ie 't verschiet

Zang: Leo Reintjes
Tekst: Leo Reintjes
Meziek: Leo Reintjes

Refrein:
De stoppe zien wér dur geslage
De kwartjes brande ien de tés
De Knöllekes gaon mit hun blaage hosse
Springe, raeken már van yes
Jao, dried aag is 't vastelaovend
Van de lange winter, toch de mójste daag
En as ik daor dan án goj zitte daenke
Krieg ik de kriebels ien de maag

As de störme van nòvvember komme is 't wér zówiet
We gaon dan langzaam daenke án de vastelaovestied
En zien dan alle ballar van struuk en buuëm gewaejd
Dan werd 't masker opgezet en òzze kop gedraejd
Want...

Refrein:
De stoppe zien wér dur geslage
De kwartjes brande ien de tés
De Knöllekes gaon mit hun blaage hosse
Springe, raeken már van yes
Jao, dried aag is 't vastelaovend
Van de lange winter, toch de mójste daag
En as ik daor dan án goj zitte daenke
Krieg ik de kriebels ien de maag

't Is jannewarie, fibberwarie, ós hart göt sneller slaon
En bute wér 't kâlder, jao vural beej volle maon
Már ien 't waerme Knollehuus beej 'n lekker glaeske bier
Dar vuule weej de kelt toch nie, már make weej plezier
Want...

Refrein:
De stoppe zien wér dur geslage
De kwartjes brande ien de tés
De Knöllekes gaon mit hun blaage hosse
Springe, raeken már van yes
Jao, dried aag is 't vastelaovend
Van de lange winter, toch de mójste daag
En as ik daor dan án goj zitte daenke
Krieg ik de kriebels ien de maag

 

Zang: Crazy Knolle
Tekst: Hay Janssen
Meziek: Hay Janssen

Refrein:
Alle meense van Luuëne klaen en groeët
Zet 'm nòw már óp de kop d'n vastelaoveshoed
Dan gaon weej zwiere zwaaie, gaon we án de rol
Dus kastelein mák de glaeskes nòw már vol

Op zaoterdág de receptie van de prins
Daor trefte iederieën, daor ontbraekt gén meens
Op zondág gaon we dan hieël content
Naor d'n optocht kieke want dat kost gén caent

Refrein:
Alle meense van Luuëne klaen en groeët
Zet 'm nòw már óp de kop d'n vastelaoveshoed
Dan gaon weej zwiere zwaaie, gaon we án de rol
Dus kastelein mák de glaeskes nòw már vol

Op moandág wert 'r dan naor Rooy gegaon
En daor ziede ok veul Knöllekes staon
Op dinsdág brulloft en 't kienderbal
En daornao is 't vurbeej d'n carnaval

Refrein:
Alle meense van Luuëne klaen en groeët
Zet 'm nòw már óp de kop d'n vastelaoveshoed
Dan gaon weej zwiere zwaaie, gaon we án de rol
Dus kastelein mák de glaeskes nòw már vol

Alle meense van Luuëne klaen en groeët
Zet 'm nòw már óp de kop d'n vastelaoveshoed
Dan gaon weej zwiere zwaaie, gaon we án de rol
Dus kastelein mák de glaeskes nòw már vol

Zang: De Postkels
Tekst: Hay Janssen
Meziek: Hay Janssen

Refrein:
Och lop toch naor de pomp Marie
Zoeéas geej wilt, zoeë laef ik nie
Ik laef mar ieëne kieër
En dén kieër dat doej ik hier
Och lop toch naor de pomp Marie
Zoeéas geej wilt, zoeë laef ik nie
Ik vraog 't nog ieëne kieër
Man kom nit en mak plezier

Beej òs ien de straot is veul leut en lol
Daor kan bijna alles en niks is te doL
D'n buurman dat is enne goeje vent
Wel jommer, want zeej is noeët content
En loeëpe weej same naor 't bal
Dan huuërde d'n buurman al

Refrein:

Och lop toch naor de pomp Marie
Zoeéas geej wilt, zoeë laef ik nie
Ik laef mar ieëne kieër
En dén kieër dat doej ik hier
Och lop toch naor de pomp Marie
Zoeéas geej wilt, zoeë laef ik nie
Ik vraog 't nog ieëne kieër
Man kom nit en mak plezier

Och lop toch naor de pomp Marie
Zoeéas geej wilt, zoeë laef ik nie
Ik laef mar ieëne kieër
En dén kieër dat doej ik hier
Och lop toch naor de pomp Marie
Zoeéas geej wilt, zoeë laef ik nie
Ik vraog 't nog ieëne kieër
Man kom nit en mak plezier

Zang: Noeët Tuus
Tekst: J. Jenniskens
Meziek: J. Jenniskens

Hé hé hé Stien, ho ho ho Stien
Lót òs nòw 's wieëte wat de neejkes zien
Hé hé hé Stien, ho ho ho Stien
Is baeter òp de högte as de maeste zien
Hé hé hé Stien, ho ho ho Stien
Wet 't nötje van de kous as d'r neejkes zien
Is d'r wat gebeurd of kòmde te laat tuus
Siten wet 't geliek, zeej het 't neejs ien huus
Hé hé hé Stien, ho ho ho Stien
Vertel òs toch 's efkes wat de neejkes zien

Stien wònt beej òs naeve en dat is 'n geluk
Van alles wat ze het gehuuërd verteld ze òn ieën stuk
Zoeë kómme weej te wieëte 't neejs uut de straot
Weej blieve òp de högte en dat kan gaar gén kwaod
Zeg Stien wette nog mieër, vertel 't dan 's wieër

Zang: Mötje 3
Tekst: Ad van Zwol
Meziek: Ad van Zwol

Refrein:
Ik lap 't án mien laars, um wat ze van meej zegge
Want allemól die dat doen, die loeëpe langs hun schoen
Ik lap 't án mien laars, um wat ze van meej zegge
Ik heb schijt án dat geklets, dat ieëwige gezwets
Dus ik maak lol, wiesde geej már naor òwwe bol

Hedde geej dat ok, ge vuult dan vingers ien de nek
Ge vuutl ze naor òw wieze, umdat ge doet zó gek
Jao, motte nów slang zien of mut 't ok dik
't Zien toch duk már bitjes waorien 't 'm zit
Of ge d'r um lacht, of dat ge d'r um grient
Och, zal 'k òw is vertelle, wat ik d'r zelf van viend

Refrein:
Ik lap 't án mien laars, um wat ze van meej zegge
Want allemól die dat doen, die loeëpe langs hun schoen
Ik lap 't án mien laars, um wat ze van meej zegge
Ik heb schijt án dat geklets, dat ieëwige gezwets
Dus ik maak lol, wiesde geej már naor òwwe bol

Ik lap 't án mien laars, um wat ze van meej zegge
Want allemól die dat doen, die loeëpe langs hun schoen
Ik lap 't án mien laars, um wat ze van meej zegge
Ik heb schijt án dat geklets, dat ieëwige gezwets
Dus ik maak lol, wiesde geej már naor òwwe bol

 

Zang: Ós megjes
Tekst: J. Jenniskens
Meziek: J. Jenniskens

knolleke logo 500 facebook twit spotify CV 't Knölleke Leunen

Ga naar boven