Download

Iederieën án de kânt
Want wat is der án de hând
D'r scheurt 'n buske dur 't Knollelând
Ovver de weg en dur de losse zând
Moj verkeejt en masker op
Eindelek enne stop
Want weej zien nów beej 't fieëst
Um tekieër te gaon as en bieëst

Refrein:
Tuut tuut tuut, tring tring tring
Sluut már án lekker ding
Hos mit òs en de raod
Vier daag ien de maot

Iederieën ien de zaal
Luuster nów naor òs verhaal
Hos en spring en mak már flink kabaal
Göt vandaag nog lekker án de haal
Iederieën spring ien de lucht
D'n barkeeper slöt io de vlucht
Mar vur òs is niks te dol
Weej tappe ze wel zelf vol

Refrein:
Tuut tuut tuut, tring tring tring
Sluut már án lekker ding
Hos mit òs en de raod
Vier daag ien de maot

Tot 's aoves laat meziek òp straot
De joekskapel spult ien de maot
Mit dees daag makte òw nie kwaod
Luuster toch nor ozze goeie raod
Meense doe 's lekker mit
Bleif nie zitte waor geej zit
Vier daag gaon weej òp 'n reej
Want ze zien wér zoeë vurbeej

Refrein:
Tuut tuut tuut, tring tring tring
Sluut már án lekker ding
Hos mit òs en de raod
Vier daag ien de maot

Tuut tuut tuut, tring tring tring
Sluut már án lekker ding
Hos mit òs en de raod
Vier daag ien de maot

 

Zang: The Boyzooi Familiy
Tekst : The Boyzooi Familiy

knolleke logo 500 facebook twit spotify CV 't Knölleke Leunen

Ga naar boven