Download

Refrein:
't is wér tied, d'n högsten tied, jao weej zien d'r wér vur klaor
'n roeëje neus en gekke boks, 'k keek d'r naor uut 't gânse jaor
Lót òw is gaon, spring uut d'n bând, al dèn knoemel án de kânt
Want zörge en stress, heb ik drie daag nie ien tés
Dus pak mekaar már vâst en goeëj alles uut de kâst

Kom goeëj die vuutjes van de vloer
zwaaj mit die haendjes ien de locht
Saame gaon weej òp d'n dollen toer
jao, dat haaj ik wel gedocht
Kiekte drie daag niemér naor de klok
want dat is toch niks vur os
En is 't vurbeej, jao dan wooj ik wér
dat 't gâns van veur begos

Refrein:
't is wér tied, d'n högsten tied, jao weej zien d'r wér vur klaor
'n roeëje neus en gekke boks, 'k keek d'r naor uut 't gânse jaor
Lót òw is gaon, spring uut d'n bând, al dèn knoemel án de kânt
Want zörge en stress, heb ik drie daag nie ien tés
Dus pak mekaar már vâst en goeëj alles uut de kâst

Refrein:
La la la la, la la la la, la la la la la
La la la la, la la la la, la la la la la la
La la la la, la la la la, la la la la la
Want zörge en stress, heb ik drie daag nie ien tés
Dus pak mekaar már vâst en goeëj alles uut de kâst

Want zörge en stress, heb ik drie daag nie iens tés
Dus pak mekaar már vâst en goeëj alles uut de kâst


Zang: Réne Smedts en Will Cremers
Tekst : Réne Smedts en Will Cremers

Download

Donderstraol, donderstraol oe lade lade ladie
Donderstraol, donderstraol oe lade lade ladie
Donderstraol, donderstraol oe lade lade ladie
Donderstraol $%&             doem doem

Noem mien kelke donderstraol, luuster goed
Lache en fieëste zit ien zien bloed
De megjes kieke meej vol afgunst nao
As ik òp d'n toemel goj ik noem 'm

Refrein:
Donderstraol, donderstraol oe lade lade ladie
Donderstraol, donderstraol oe lade lade ladie
Donderstraol, donderstraol oe lade lade ladie
Donderstraol $%&             doem doem

Kriegt ie nog aens 't goeie baan
Of en dik taktaat durbeej
Dan daenk ik dat weej trouwe saam
Miene donderstraol en me-e-ej

Refrein:
Donderstraol, donderstraol oe lade lade ladie
Donderstraol, donderstraol oe lade lade ladie
Donderstraol, donderstraol oe lade lade ladie
Donderstraol $%&             doem doem

Wandele weej same, beej maoneschien
Beej duusteraovend daor de Paes wér ien
Fluuster ik zachtjes en zeg ien zien oeër
Geej bint mien klaene hommelschoer
Ik zing dan

Refrein:
Donderstraol, donderstraol oe lade lade ladie
Donderstraol, donderstraol oe lade lade ladie
Donderstraol, donderstraol oe lade lade ladie
Donderstraol $%&             doem doem

Kriegt ie nog aens 't goeie baan
Of en dik taktaat durbeej
Dan daenk ik dat weej trouwe saam
Miene donderstraol en me-e-ej

Refrein:
Donderstraol, donderstraol oe lade lade ladie
Donderstraol, donderstraol oe lade lade ladie
Donderstraol, donderstraol oe lade lade ladie
Donderstraol $%&             doem doem


Zang: Sakkerloët
Tekst : Jos Koenen

Download


Ieder jaor wér opneej
zien wér alle meense vreej
Mit de vastelaovend
ieder jaor wér opneej
kiekt d'r iemes hieël erg bleej
Want òs vuut staon wér is ien de sneej
Wat is d'n optocht ieders kieër 'n keld
ze hebbe nów ok drie daag vorst vurspeld
Waorum, daorum vraog nów nie waorum

Refrein:
Zon, zieë en wiend
Zien ien augustus miene beste vriend
Zieë en wiend en zon
As toch de carnaval wat waermer kon
Wiend en zon en zieë
Ge hoefde dan gèn keld te leeje
Alieën wat vaere òp d'n hoed, en én string dat stoont toch goed
De maond augustus zeuj misschien as vastelaoves tied wat zien

Mutsen hier, wante daor
dubbele sök en griep gevaor
Mit de vastelaovend
zeuj 't nów nie mojjer zien
Klieër gemakt van 't gordien
en d'tn hieële dag vol zonneschien
Mar fibberwarie dat wet ieder kiend
dèn brengt òs gar gén zon en zieë en wiend
Waorum, daorum vraog nie waorum

 

Refrein:
Zon, zieë en wiend
Zien ien augustus miene beste vriend
Zieë en wiend en zon
As toch de carnaval wat waermer kon
Wiend en zon en zieë
Ge hoefde dan gèn keld te leeje
Alieën wat vaere òp d'n hoed, en én string dat stoont toch goed
De maond augustus zeuj misschien as vastelaoves tied wat zien

Refrein:
Zon, zieë en wiend
Zien ien augustus miene beste vriend
Zieë en wiend en zon
As toch de carnaval wat waermer kon
Wiend en zon en zieë
Ge hoefde dan gèn keld te leeje
Alieën wat vaere òp d'n hoed, en én string dat stoont toch goed
De maond augustus zeuj misschien as vastelaoves tied wat zien

Zang: Net d'r naeve
Tekst : Martha Lucassen

Download

Vur òs lit enne mojje tied, da's carnaval
Zeg már gerust den mojste tied van 't jaor
Wejj wil d'r uut, 't liefst naor elke knollebal
Geej merk 't wel, weej zien der wér vur klaor
Jao fieëste onder sterre en maon, die hâldt de wacht
Zoeë gut dat hier ien Luuëne ot hieël diep ien de nacht

Refrein (2x):
Weej zinge en springe van tralalalala
Jao hosse en speule òp de mondharmonica
Zoeë loeëpe weej hier roond ien dit knolle knollelând
Pak nou mekaar már beej de hând

Weej zinge as d'n dàg begint
't Mekt òs nie uut wat iemand d'r van viend
Mar wie makt d'r 's aoves d'n tap toe dan
Dan is dén, dén 't langste zinge kan

Weej kenne iemes dén zet dén tied is niks vur meej
Ik goj dees waek dan liever òp wintersport
Dan kom már is mit os mit, dan hâlde weej òw vreej
Ge zut dan zien dén tied is veul te kort
En motte weej dan naor huus, dat viend der genne enne fijn
Mar wert 't dan wér licht, dan gaon weej wér as enne trein

Refrein:
Weej zinge en springe van tralalalala
Jao hosse en speule òp de mondharmonica
Zoeë loeëpe weej hier roond ien dit knolle knollelând
Pak nou mekaar már beej de hând

Refrein:
Tralalalala etc.

Weej zinge as d'n dàg begint
't Mekt òs nie uut wat iemand d'r van viend
Mar wie makt d'r 's aoves d'n tap toe dan
Dan is dén, dén 't langste zinge kan

Refrein:
Weej zinge en springe van tralalalala
Jao hosse en speule òp de mondharmonica
Zoeë loeëpe weej hier roond ien dit knolle knollelând
Pak nou mekaar már beej de hând


Zang: Pojapiejoos
Tekst : Pojapiejoos

Download

Knollevraeters, wat raar, ik haal de prinse, de prinse dur elkaar
Zeg 'n prins, mit en "A" tralala tralala tralala.     "Ruudje"
Dom dom dom Ò wat dom dom dom Ò wat dom dom doet nie zò stom
Arabier is met en A net as af en anelkaar
Mar Ruudje is al weg soor dak 't òw zeg

Knollevraeters, wat raar, ik haal de prinse, de prinse dur elkaar
Zeg 'n prins, mit en "U" turelu turelu turelu.     "Theo"
Dom dom dom Ò wat dom dom dom Ò wat dom dom doet nie zò stom
Urelang is mit en U net as uutgaon en stomme uul
Theo ws oeëit prins már zien koewe zien nou rins

Knollevraeters, wat raar, ik haal de prinse, de prinse dur elkaar
Zeg 'n prins, mit en "o" trololo trololo trololo.     "Thijsje"
Dom dom dom Ò wat dom dom dom Ò wat dom dom doet nie zò stom
Ooievaar is mit en O net as oeëit en olliedom
Thijs was ozze vorst dèn het gewoeën wér dorst

Knollevraeters, wat raar, ik haal de prinse, de prinse dur elkaar
Zeg 'n prins, mit en "I" trilili trilili trilili.     "Karlo"
Dom dom dom Ò wat dom dom dom Ò wat dom dom doet nie zò stom
Iederieën is mit en I net as wiet en òp de bieën
Löpt Karlo ien de weg dan hedde dikke pech

Knollevraeters, wat raar, ik haal de prinse, de prinse dur elkaar
Zeg 'n prins, mit en "E" treeleelee treeleelee treelee.     "René"
Slim slim slim Ò slim slim slim Ò wat slim slim ieëne kieër slim
Dom dom dom Ò wat dom dom dom Ò wat dom dom wat warde toch dom


Zang: de Rockin' Knolle
Tekst : Jos Koenen

Download

Danste geej mit meej
D'n hieële aovend, wil ik òw án mien zeej

Refrein:
Danste geej mit meej
D'n hieële aovend, wil ik òw án mien zeej
Danste geej mit meej
De polonaise ien én lange reej

Ik zaag òw daor zitte, daor zitte án de kant
'K wis nie hoe ik 't zegge mos, dus pakte ik òw hand
Ik trok òw de dânsvloer òp en docht toen beej meejzelf, ooh ooh
Wette wat ik doei, wette wat ik doei, ik blief d'n hieële naacht beej ow

Refrein:
Danste geej mit meej
D'n hieële aovend, wil ik òw án mien zeej
Danste geej mit meej
De polonaise ien én lange reej

Weej stoonde daor te swinge en springe òp de vloer
Midden ien 't Knollehuus, dat voond ik toch wel stoer
Ik keek òw ien de oeëge en toen docht ik beej meejzelf, ooh ooh
Wette wat ik doei, wette wat ik doei, ik blief d'n hieële naacht beej ow

Refrein:
Danste geej mit meej
D'n hieële aovend, wil ik òw án mien zeej
Danste geej mit meej
De polonaise ien én lange reej

Einde van d'n aovend, 't is den högste tied
Ik wil eigenlek nie naor huus want anders krieg ik spiet
Geej pakt meej dan nos eis vast en en ik denk beej mezelf, ooh ooh
Wette wat ik doei, wette wat ik doei, ik blief d'tn hieële naacht beej ow

Refrein:
Danste geej mit meej
D'n hieële aovend, wil ik òw án mien zeej
Danste geej mit meej
De polonaise ien én lange reej

Soms zegge ze wel is, geej dânst hieëlemól nie ien de maot
Geej kunt hieëlemól nie dânse
Mar kiek is naor de road, wie klapt daor eigelek uut de maot
Doe már gewoeën de polonaise ien én lange reej
ien én lange reej, ien én lange reej


Zang: Lönse Import
Tekst : Wilbert Vullings

Download

Op d'n elfde van d'n elfde luuj dan is 't wér zòwiet
Dan begint er hier ien Luuëne enne hieële mojje tied
En zien de leste blaar straks van de straot gewaejd
Wurd 't masker òp gezet en ozze kop gedraejd

Refrein:
Dus: Doet mit òs mit carnavallers
en lót òs alle nou is efkes gaon
Lekker vastelaovend viere
't Knollehuus kumt òp de kop te staon
Un paar daag lang marchiere
dur òs mojje Lönse lând
Want weej zien van vastelaovend
als veule jaore vaste klant

Wurd jannewarie, fibberwarie, die daag zien host daor
Die meuge van òs komme, want weej zien d'r lang vur klaor
't Pekske dat hangt verrig, jao weej kunnen òp de straot
De zurge án de kant want fieëste kan gen kwaod

Refrein:
Dus: Doet mit òs mit carnavallers
en lót òs alle nou is efkes gaon
Lekker vastelaovend viere
't Knollehuus kumt òp de kop te staon
Un paar daag lang marchiere
dur òs mojje Lönse lând
Want weej zien van vastelaovend
als veule jaore vaste klant

Dus: Doet mit òs mit carnavallers
en lót òs alle nou is efkes gaon
Lekker vastelaovend viere
't Knollehuus kumt òp de kop te staon
Un paar daag lang marchiere
dur òs mojje Lönse lând
Want weej zien van vastelaovend
als veule jaore vaste klant


Zang: Stichtign L.E.O.
Tekst : Drie kieër niks?

knolleke logo 500 facebook twit spotify CV 't Knölleke Leunen

Ga naar boven