Wie göt gaer uut, zóláng 't kan
Dat zien weej
Wie stöt wér mit de neus veurán0
Dat zien weej
Wie viērt 'r vastelaovend en gón same hând ien hând
De Knöllekes en Knöllinnekes ien 't Knollelând
Kòm òp, doet mit òs mit
Dan wette hoe 't zit
Want…

Refrein:    
Luuëne göt 't make
Weej gan d'r tiggenán
Luuëne göt 't make
Daor kunde vanòppán
Gén genäöl, génne zaever, génne kwats
Weej gan al daag òp jats
Weej kunne 't wel kwake van de dake
Luuëne göt 't make

Wie viērt 'r boērebrulleft hiēr
Dat zien weej
En dat al viērenvérteg kieër
Dat zien weej
Weej viēre boērebrulleft en gapn same hând ien hând
Al viērenvérteg jaore láng, ien òs Knollelând
Kòm òp doet mit òs mit
Dan wette hoe 't zit
Want…

Refrein:    
Luuëne göt 't make
Weej gaon d'r tiggenán
Luuëne göt 't make
Daor kunde vanòppán
Gén genäöl, génne zaever, génne kwats
Weej gaon al daag òp jats
Weej kunne 't wel kwake van de dake
Luuëne göt 't make

Kòm òp doet mit òs mit
Dan wette hoe 't zit
Want…

Refrein:    
Luuëne göt 't make
Weej gaon d'r tiggenán
Luuëne göt 't make
Daor kunde vanòppán
Gén genäöl, génne zaever, génne kwats
Weej gaon al daag òp jats
Weej kunne 't wel kwake van de dake
Luuëne göt 't make


Tekst : Ad van Zwol
Meziek: Ad van Zwol

knolleke logo 500 facebook twit spotify CV 't Knölleke Leunen

Ga naar boven