Refrein:    
Lót òs Luuëne âltied blieve, én plats vur òw en meej
Wor iederieën zó trots òp is, zó trots as geej en weej
Dor is âltied wat te belaeve, âltied örges wat te doen
Dat is wat ik zie as ik dur Luuëne loeëp òp mien aege wandelschoen

Ennen boer den voert zien koeie
Mit den traktor ien de wej
‘k zie twieje klaene haze stoeie
op en hiel klaen stukske haej
An de beek stöt énne reiger
Stil te waachte ien 't gras
Iemand löpt ovver de steiger
Ien de paes beej 't moeras

Motte huuëre wat ik zeg,  motte huuëre wat ik zing:

Refrein:    
Lót òs Luuëne âltied blieve, én plats vur òw en meej
Wor iederieën zó trots òp is, zó trots as geej en weej
Dor is âltied wat te belaeve, âltied örges wat te doen
Dat is wat ik zie as ik dur Luuëne loeëp òp mien aege wandelschoen

De pestoeërsmaad wâst de rame
van de kappelaon zien huus
En âlt vrowke dat zet ame
Beej ’t passiere van én kruus
Jao de drumband oefent driftig
Mit de harmonie òp straot
Mar den dirigent wert giftig
Want 't göt nie ien de maot

Motte huuëre wat ik zeg,  motte huuëre wat ik zing:

Refrein:    
Lót òs Luuëne âltied blieve, én plats vur òw en meej
Wor iederieën zó trots òp is, zó trots as geej en weej
Dor is âltied wat te belaeve, âltied örges wat te doen
Dat is wat ik zie as ik dur Luuëne loeëp òp mien aege wandelschoen

Enne zwerver duut én dutje
Op én baengske ien de zon
‘k zie twieë jonges ien én hutje
Moj gemákt van alt karton
Jao, én huusvrouw duut eur zegje
beej de buurvrow ien de straot
Enne jong den kust zien megje
Och dat kan toch gaar gén kwaod

Motte huuëre wat ik zeg,  motte huuëre wat ik zing:

Refrein:    
Lót òs Luuëne âltied blieve, én plats vur òw en meej
Wor iederieën zó trots òp is, zó trots as geej en weej
Dor is âltied wat te belaeve, âltied örges wat te doen
Dat is wat ik zie as ik dur Luuëne loeëp òp mien aege wandelschoen

Lót òs Luuëne âltied blieve, én plats vur òw en meej
Wor iederieën zó trots òp is, zó trots as geej en weej
Dor is âltied wat te belaeve, âltied örges wat te doen
Dat is wat ik zie as ik dur Luuëne loeëp òp mien aege, òp mien aege, òp mien aege wandelschoen

Tekst    : Wil Loenen
Meziek    : René Smedts

knolleke logo 500 facebook twit spotify CV 't Knölleke Leunen

Ga naar boven