Ik gój altied gaer naor alle fieëste,
Ien òs straot – ien òs straot
Dan dâns ik âltied mit òp alle liedjes,
Wat ok òp staot – wat ok òp staot
Ik viend alles moj, ken alle tekste
Van ’t orkest – van ‘t orkest
’t Mákt mìj echt nie uut of dat ’t âld is,
Ik viend ‘t baest – hìj viend ‘t baest

Refrein (2x):    
Danse, swinge, polonaises ok!
Hosse, springe, ik ben gennen âlde zok!
Kòm blief nie zitte án de kânt,
Doe lekker mit, pak toch mien hând
Same dânse tot, de klaene uurkjes òp de klok

Vermoeiend is ’t wel, jao al dat dânse
Tot ’s merges vroeg – tot ’s merges vroeg
Már daags d’ròp bin ik wèr dâns-capabel
Òp naor de kroeg – òp naor de kroeg
Dan vraog ik án ’t urste baeste megje
Meug ik òw hând – meug ik òw hând
Lót ‘s ziēn dat wìj goēd kunne sjanse
’t Is echt gen schând – ’t is echt gen schând

Refrein (2x):    
Danse, swinge, polonaises ok!
Hosse, springe, ik ben gennen âlde zok!
Kòm blief nie zitte án de kânt,
Doe lekker mit, pak toch mien hând
Same dânse tot, de klaene uurkjes òp de klok

Iedereën zeuj mieër motte bewege
Zoeë mit mekaar – zoeë mit mekaar
Dan make wìj plezier mit alle same
’n moj gebaar – ’n moj gebaar
Zing en spring dus mit met òs refrejn, jao
’t Zit ien òw bloēd – ’t zit ien òw bloēd
Als ’t dan ’n bitje ien de maot göt
Dan kumt ’t goēd – dan kumt ’t goēd

Refrein (2x):    
Danse, swinge, polonaises ok!
Hosse, springe, ik ben gennen âlde zok!
Kòm blief nie zitte án de kânt,
Doe lekker mit, pak toch mien hând
Same dânse tot, de klaene uurkjes òp de klok

Same dânse tot, de kleine uurkes òp de klok
Same dânse tot, de kleine uurkes òp de klok


Tekst: Arno Geurts
Meziek: Brozius

knolleke logo 500 facebook twit spotify CV 't Knölleke Leunen

Ga naar boven